publications

新建築 2017

出版社「新建築社」の「住宅特集」の中でFluid X が掲載されました

Fluid X has been recently published in “Shinkenchiku magazine” by Shinkenchiku-sha Co., Ltd

Shinkenchiku

« »